Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN

1.1. Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere bestelbon, offerte, factuur of andere contractuele verhouding tussen ACEG VZW/ACEG BV, met zetel te 1853 Grimbergen, Ringlaan 39 en ingeschreven in het KBO onder nummer 0846.351.031  (hierna “ACEG”) en iedere persoon die diensten afneemt of aanvraagt, ook indien dit ten gunste van derden gebeurt, zowel een professionele klant als particuliere klant die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden beroep doet op de dienstverlening door ACEG (hierna de “Consument”) (hierna de “Klant”).

Ingeval van tegenstrijdigheid tussen onderhavige algemene voorwaarden (hierna de “Algemene Voorwaarden”) en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, hebben de bepalingen van de schriftelijke overeenkomst voorrang.

1.2. ACEG aanvaardt enkel bestellingen op voorwaarde dat deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. Deze Algemene Voorwaarden worden geacht door de Klant aanvaard te zijn door het loutere feit van de door hem geplaatste bestelling. Aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden impliceert tevens dat de Klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene (aankoop)voorwaarden of van enige andere derde.

Een aanvaarding van de algemene (aankoop)voorwaarden van de Klant door ACEG is enkel mogelijk door een uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van ACEG en niet via een voorgedrukte clausule. Indien ACEG de (aankoop)voorwaarden van de Klant zodoende zou hebben aanvaard of met de Klant een specifieke overeenkomst zou sluiten, vullen deze Algemene Voorwaarden de algemene (aankoop)voorwaarden van de Klant of de specifieke overeenkomst aan daar waar deze Algemene Voorwaarden voorzien in bepalingen die preciezer zijn of niet opgenomen zijn in de algemene voorwaarden van de Klant of de specifieke overeenkomst, zelfs indien deze uitdrukkelijk zouden stellen dat deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zouden zijn. Een aanvaarding van een bestelbon van de Klant impliceert in geen enkel geval een aanvaarding door ACEG van enige algemene voorwaarden van de Klant.

1.3. ACEG behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen op ieder ogenblik mits communicatie van de wijzigingen via een vorm naar keuze van ACEG één week voorafgaand aan de inwerkingtreding. Indien de Klant niet instemt met de wijziging is deze gerechtigd de overeenkomst op te zeggen binnen een termijn van 14 dagen volgend op de kennisgeving van de wijziging. Indien de Klant niet of niet tijdig reageert wordt zij geacht de nieuwe voorwaarden te hebben aanvaard en zullen deze vanaf de aangegeven datum van inwerkingtreding gelden.

1.4. Alle bestelbonnen, offertes en contractvoorstellen van ACEG zijn vrijblijvend en binden haar als dusdanig niet. Tenzij anders bepaald, is enige prijsofferte geldig tot 3 maanden na datum van de offerte.

1.5. Tussen ACEG en de Klant komt pas een overeenkomst (hierna de “Overeenkomst”) tot stand op het ogenblik van: (i) een bestelling door de Klant op voorwaarden die voor ACEG aanvaardbaar zijn, of (ii) een orderbevestiging ondertekend door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van ACEG, of (iii) de ondertekening van een schriftelijke overeenkomst door ACEG en de Klant, of (iv) door de levering en facturatie van de prestaties door ACEG aan de Klant die geen Consument is.

De Consument kan via het Keuringsplatform van ACEG een aanvraag voor een afspraak met ACEG indienen. De aanvraag wordt ingediend na het doorlopen van de volgende stappen: (i) selectie van de dienstverlening door ACEG; (ii) invullen van eindgegevens van de Consument, het adres van de uitvoering en de contactpersoon voor de uitvoering; (iii) invullen van facturatiegegevens van de Consument; en (iv) eventueel invullen van een klantreferentienummer en/of verdere informatie en (v) goedkeuring van de algemene voorwaarden. Na ontvangst van de aanvraag, neemt ACEG zo spoedig mogelijk contact op met de Consument om een afspraak in te plannen. Tijdens deze afspraak, die zal plaatsvinden op het adres zoals aangegeven door de Consument, verstrekt ACEG informatie omtrent de dienstverlening waarop de aanvraag voor een afspraak betrekking heeft. Bij akkoord van de Consument met de modaliteiten van de dienstverlening komt de Overeenkomst tot stand tussen ACEG en de Consument.

1.6. Het verzoek om een afspraak te annuleren dient per email aan info@aceg.be te gebeuren en is slechts geldig mits aanvaarding per email door ACEG. ACEG zal ingeval van annulatie, zelfs wanneer ACEG de annulatie heeft aanvaard en/of de afspraak heeft verzet na annulatie door de Klant, de volgende annulatiekosten toepassen met een minimum van 95,95 EUR excl. BTW:

 • annulaties meer dan 72 uur voor aanvang: geen bijkomende kosten.
 • annulaties 48 tot 72 uur voor aanvang: 50 % van de uitvoeringsprijs.
 • annulaties 24 tot 48 uur voor aanvang: 75 % van de uitvoeringsprijs.
 • annulaties minder dan 24 uur voor aanvang, alsook annulaties die worden gemeld op vrijdag voor aanvang op de volgende maandag: 100% van de uitvoeringsprijs.

Een nutteloze verplaatsing door ACEG, bijvoorbeeld, doch zonder exhaustief te zijn, omdat de voorwaarden vermeld in artikel 2.3 niet zijn nageleefd, kan worden gelijkgesteld met een annulatie minder dan 24 uur op voorhand.

1.7. De interne registratie van (i) contractuele documenten en stukken, en (ii) prestaties door ACEG zal als bewijs van het voornoemde gelden, behoudens door de Klant geleverd tegenbewijs.

2. UITVOERINGSMODALITEITEN

2.1. Het voorwerp van de Overeenkomst betreft alle diensten die ACEG nodig acht voor een correcte uitvoering van de keuringen of certificatie (hierna de “Opdracht”). Behalve ingeval van uitdrukkelijk andersluidend akkoord is de Opdracht van ACEG beperkt tot de controles en onderzoeken die tot de exclusieve bevoegdheid behoren van de erkende controleorganismen.

2.2. De normale dagprestatie van ACEG omvat 7,4 werkuren, die plaatsvinden tussen 7 en 18 uur, van maandag tot vrijdag, met uitzondering van wettelijke feestdagen. De uitvoering van de Opdracht buiten die uren is mogelijk mits akkoord van ACEG en hiervoor worden bijzondere tarieven aangerekend, zoals uiteengezet in artikel 3.1.2. van deze Algemene Voorwaarden.

2.3. De Klant verbindt zich ertoe om de beste omstandigheden te creëren die ACEG in staat moeten stellen om de Opdracht zonder hinder te kunnen uitvoeren. Daartoe dient de Klant, naargelang de aard van de uit te voeren Opdracht onder meer (zonder exhaustief te zijn):

 • de controleaanvragen samen met alle documenten van welke aard ook (technisch, administratief, etc.) die noodzakelijk zijn ter voorbereiding en de goede uitvoering van de controle te versturen naar ACEG uiterlijk 2 dagen voordat de uitvoering van de Opdracht een aanvang neemt;
 • te voorzien in:
  • de noodzakelijke stroomvoorziening, indien toestellen die van stroom moeten worden voorzien dat vereisen;
  • de eventuele andere nutsvoorzieningen, met inbegrip van water;
  • een ruimte waarin de werknemers of aangestelden van ACEG die de Opdracht uitvoeren (hierna de “Teamleden”)hun administratieve activiteiten kunnen uitvoeren en controleapparatuur kunnen opbergen;
  • een installatie die vrij toegankelijk is voor de Teamleden. Deze permanente- of werfinstallaties omvatten: vestiaire, refter, wasplaats, toiletten, enz.;
 • de systemen, toestellen, enz. die nodig zijn voor de goede uitvoering van de Opdracht ter beschikking te stellen aan deTeamleden. Dit omvat zonder exhaustief te zijn minstens het volgende:
  • de schema’s en plannen van de installatie, de spanning en de aard van de stromen, de samenstelling van de hoofdkringen, de plaats en de kenmerken van de beveiligingen die de onderbreking van de hoofdkringen en verdeelkringen verzekert, de lijst van de verschillende elektrische borden en schema’s, de externe invloedfactoren, het implantingsschema van de aarding (voor alle niet huishoudelijke installaties), het bevoegdheidsattest (BA4/BA5), als dit van toepassing zou zijn, het conformiteitsrapport bij indienststelling, eventueel vorige periodieke verslagen en indien vereist de berekeningsnota’s van de installatie;
 • de Teamleden te informeren van veranderingen aan het materiaal, toestel of installatie die wijzigingen aanbrengen in de veiligheidsaspecten bij het gebruik, en dit tijdig voordat de controle plaatsvindt;
 • te zorgen voor de toegangsformaliteiten en -vergunningen, het vergezellen van de Teamleden, het overhandigen aan laatstgenoemden van de richtlijnen die nageleefd moeten worden in de onderzochte installatie, met inbegrip van de veiligheidsregels, en het ter beschikking stellen van de diverse veiligheidstoestellen of -uitrustingen die eigen zijn aan die installatie;
 • aan de Teamleden, via een veiligheidsverantwoordelijke van de Klant, de specifieke informatie en instructies mee te delen die betrekking hebben op de onderzochte installatie en die van aard zijn om de veiligheid, de hygiëne en de gezondheid van de Teamleden te waarborgen;
 • ervoor te zorgen dat één van de afgevaardigden van de Klant aanwezig is, onder andere voor het eventueel benodigde bedienen van de te controleren toestellen/installaties; en
 • ingeval van isolatiemetingen en andere metingen/beproevingen op hoog- en laagspanningsinstallaties, te zorgen voor de volledige uitschakeling van de elektrische installaties en bijkomende toestellen gedurende de hele controle.

2.4. De controle van een installatie, materiaal of toestel wordt uitgevoerd op zichtbare en toegankelijke delen op het moment van de controle door ACEG. Geen enkele permanente verwijdering zal door onze Teamleden worden uitgevoerd, onder voorbehoud van wat hierna wordt bepaald inzake asbestinventarisatie.

2.5. Inzake asbestinventarisatie geeft de Klant toestemming aan ACEG in het kader van haar Opdracht om destructief onderzoek te verrichten (beperkt tot het nemen van stalen). ACEG zal stalen nemen van de mogelijk asbestverdachte materialen en zal dit tot een minimum beperken. ACEG zal niet verantwoordelijk zijn voor de schade die uit deze staalnames ontstaat.

2.6. ACEG behoudt zich het recht voor om bepaalde prestaties toe te vertrouwen aan derden die onder de verantwoordelijkheid van ACEG werken, en behoudt zijn verantwoordelijkheid voor het toestaan, onderhouden, uitbreiden, opschorten en intrekken van een inspectierapport of certificatie. Rekening houdend met de wet en de regels over erkenning of accreditatie. De bepalingen die van toepassing zijn op de Teamleden zijn mutatis mutandis van toepassing op de werknemers en aangestelden van deze derden. De klant heeft het recht prestaties die toevertrouwd worden aan derden te weigeren. Het verzoek hiertoe dient per email aan info@aceg.be te gebeuren zonder daarbij afbreuk te doen aan artikel 1.6

2.7. De Teamleden kunnen vergezeld worden door externe auditoren van de bevoegde overheid (BELAC). Deze auditoren hebben tevens inzagerecht in het dossier.

2.8. Tijdens al de keuringen onder accreditatie wordt de norm NBN EN ISO/IEC 17020, opgelegd aan de keuringsorganismen, toegepast en gerespecteerd. Indien van toepassing wordt EA-2/17 eveneens gerespecteerd (eindcontrole liften). De naleving van de vertrouwelijkheid van de informatie, de onafhankelijkheid, de onpartijdigheid, en de integriteit van het personeel van ACEG staat onder permanent toezicht door middel van ons intern kwaliteitssysteem volgens NBN EN ISO/IEC 17020 en NBN EN ISO/IEC 17065.

2.9. Voor de activiteiten als certificatie-instelling, onder accreditatie, worden de specifieke bepalingen volgens de norm NBN EN ISO/IEC 17065 gevolgd met toepassing van het certificatieschema en waarbij de Klant akkoord gaat met de bepalingen gestipuleerd in de certificatieovereenkomst, als additionele documenten aan deze Algemene Voorwaarden. Verwijzingen naar inspectie worden in dat geval verwijzingen naar certificatie.

Informatie over de geldigheid van een bepaalde certificatie zal op verzoek beschikbaar gesteld worden.

2.10. De verslagen worden opgesteld op naam en voor rekening van de Klant en toegestuurd in één exemplaar, volgens de taal van het plaatsbezoek, in het Frans in Wallonië, in het Nederlands in Vlaanderen, in het Frans of Nederlands in het Brussels Gewest en haar randgemeenten in het geval van certificatie is een Engelstalig verslag of certificaat mogelijk. De klant dient via de certificatieovereenkomst aan te geven welke taal/talen gewenst is/zijn. Vertalingskosten zijn ten laste van de Klant. Het verslag heeft uitsluitend betrekking op de vaststellingen die werden gedaan op het ogenblik van de Opdracht. Wanneer ACEG oordeelt dat het in de certificatieovereenkomst geviseerd product voldoet aan de voorschriften zoals gesteld in de regelgeving, wordt het certificaat afgeleverd voor alle geïnspecteerde items. Het certificaat en zijn bijlagen blijven eigendom van ACEG, ongeacht de vorm waarin het werd afgeleverd, en mag door de Klant enkel gekopieerd of gereproduceerd worden voor de noodwendigheden van de activiteit, in ongewijzigde vorm en met vermelding “kopie van het origineel”. De bijlagen van het certificaat zijn enkel geldig in combinatie met het certificaat zelf.

2.11. ACEG en de Klant verbinden zich ertoe om alle vertrouwelijke informatie zoals o.a. financiële, operationele en technische informatie verkregen tijdens de Opdracht strikt confidentieel te behandelen en niet aan derden kenbaar te maken, behoudens:

 • met de uitdrukkelijke toelating van de andere partij;
 • bekendmaking van het verslag in zijn integraliteit aan derden door de Klant;
 • indien zulks noodzakelijk is voor de verdediging van de belangen van een partij in of buiten rechte;
 • indien vereist op grond van wettelijke of reglementaire bepalingen;
 • op vraag van enige gerechtelijke instantie of (toezichthoudende) overheid (BELAC, FOD, enz).
 • indien het een verslag betreft dat voldoet aan de voorwaarden van Boek 1, deel 3, hoofdstuk 3.1, onderafdeling 3.1.2.1, punt a, vierde paragraaf Algemeen Reglement op Elektrische Installaties (AREI).

2.12. De aangegeven termijnen in de Overeenkomst of bijzondere overeenkomst zijn slechts indicatief en binden ACEG niet. Deze termijn wordt in ieder geval verlengd indien de Klant in gebreke blijft om haar verplichtingen uit artikel 2.3. na te komen of indien de Klant bijkomende bestellingen plaatst (waarvoor ACEG kan vereisen dat een afzonderlijke Overeenkomst wordt gesloten), zelfs in het geval partijen uitdrukkelijke een bindende termijn zijn overeengekomen.

3. BEPALING EN HERZIENING VAN DE PRIJZEN - FACTURATIE EN BETALING

3.1.1. Elke Opdracht wordt gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden zoals vermeld in de offerte, bestelbon, Overeenkomst of enige bijzondere overeenkomst of, indien niet specifiek opgenomen of bij het ontbreken van schriftelijke overeenkomst, een offerte, bestelbon of bijzondere overeenkomst, volgens de geldende tarieven. Indien de Opdracht niet volledig kan worden uitgevoerd om redenen die niet toerekenbaar zijn aan ACEG, zal ACEG minstens het recht hebben om de geleverde prestaties in het kader van haar Opdracht en, indien ACEG dit in de gegeven omstandigheden redelijk acht, tevens de gederfde inkomsten aan te rekenen, zodat de aanrekening gelijk is aan de normale uitvoeringsprijs van de Opdracht.

De vergoeding voor de gederfde inkomsten zal worden opgesteld op basis van een normale werkdag van 7,4 uur, te presteren tussen 7u en 18u, van maandag tot vrijdag, met uitzondering van de feestdagen, zonder dat de werkdag (reistijd en wachttijd inbegrepen) meer dan negen uur mag bedragen.

3.1.2. Geven aanleiding tot een toeslag op de meegedeelde prijzen, de prestaties die worden uitgevoerd:

 • wachttijd per begonnen 30 min: 45 EUR excl. BTW
 • op zaterdag tussen 7 en 18u: 50% toeslag
 • tussen 5 en 7u of tussen 18 en 21u : 50% toeslag
 • tussen 21 en 5u: 100% toeslag
 • op zon- en feestdagen tussen 7 en 18u: 100% toeslag
 • administratieve kost handling factuur: 3 EUR

3.1.3. Kosten voor vertraging of wachttijden (met inbegrip van het moeten wachten of herplannen indien artikel 2.3 niet is vervuld), bijkomende kosten en prestaties, zoals bijkomende onderzoeken die naast de overeengekomen Opdracht nodig zijn op grond van de vaststellingen die werden gedaan tijdens de uitvoering van de Opdracht, kunnen door ACEG bijkomend aangerekend worden. De prijs van die vertraging, wachttijden en bijkomende prestaties zal door ACEG bepaald worden in overeenstemming met de principes opgenomen in de artikelen 3.1.1 en 3.1.2.

3.1.4. De prijzen worden steeds vermeld exclusief enige taksen (met inbegrip van, doch niet uitsluitend de BTW). Behoudens indien uitdrukkelijk anders overeengekomen, omvatten voormelde prijzen niet de reis- en verblijfkosten van de Teamleden.

3.2. Prijsherziening

3.2.1. De prijzen in een prijsofferte, Overeenkomst of bijzondere overeenkomst blijven geldig voor de duur van de specifieke Opdracht zoals bepaald in de prijsofferte of bijzondere overeenkomst. Niettegenstaande het voorgaande, behoudt ACEG zich uitdrukkelijk het recht voor om enige bijkomende heffingen of belastingen die de uit te voeren Opdracht zouden bezwaren, ingesteld of opgelegd tussen de dag van het sluiten van de Overeenkomst en de dag van de uitvoering van de Opdracht, ten laste van de Klant te leggen.

3.2.2. Tenzij anders overeengekomen, kunnen alle prijzen door ACEG op ieder moment  worden gewijzigd indien de kosten van ACEG zouden wijzigen ingevolge nieuwe of gewijzigde omstandigheden zoals nieuwe belastingen en/of heffingen of wijzigingen in de kosten van ACEG als gevolg van onder meer (zonder beperking) een wijziging van wetgeving, een wijziging van de energieprijzen, een wijziging van de loon- en/of brandstofkosten en/of een wijziging van wisselkoersen, op basis van de indexatie van de sector (Agoria Index). Nieuwe prijzen zullen tenminste 7 kalenderdagen voor de inwerkingtreding schriftelijk aan de Klant ter kennis worden gebracht. Na het verstrijken van deze termijn, heeft ACEG het recht de nieuwe prijzen toe te passen, met dien verstande dat de nieuwe prijzen die ingevolge de jaarlijkse herziening wijzigen van toepassing zijn vanaf de maand januari.

3.3. Facturatie

3.3.1. Voor elke Opdracht wordt een elektronische factuur opgesteld. De kosten en uitgaven met betrekking tot de Opdracht, evenals de bijkomende prestaties en kosten (met inbegrip van de kosten vermeld in artikel 3.1.3.), worden afzonderlijk aangerekend. Bij gebrek aan een afwijkende regeling in enige offerte, de Overeenkomst of bijzondere overeenkomst, wordt de Opdracht aangerekend op grond van de tarieven die van kracht zijn op het ogenblik van de uitvoering van de Opdracht.

3.3.2. ACEG gaat ervan uit dat de facturatiegegevens ingegeven door de Klant correct zijn. Voor iedere (administratieve) wijziging (t.o.v. de gegevens beschikbaar op de bestelbon of Overeenkomst) van een factuur of (administratieve) uitgifte van kredietnota op vraag van de Klant zal een administratieve kost van minimum 15 EUR verschuldigd zijn.

3.3.3. Indien de prestaties van ACEG in regie worden uitgevoerd (dit zal worden bepaald in de Overeenkomst), wordt in ieder geval een minimumbedrag aangerekend gelijk aan één uur aan het uurtarief en dit per Opdracht, per Teamlid en per dag.

3.4. Betalingsvoorwaarden

3.4.1. Behoudens anders overeengekomen in de Overeenkomst, enige offerte, bestelbon, orderbevestiging, schriftelijke overeenkomst of op de factuur, zijn de facturen contant betaalbaar. De betaling van elke factuur dient te geschieden op de toepasselijke betalingsdatum. De attesten of verslagen die deel uitmaken van de Opdracht worden pas overgemaakt aan de Klant na ontvangst van volledige betaling van de factuur, zonder daarbij afbreuk te doen aan artikel 2.10. Eventuele duplicaten van de attesten of verslagen opgesteld door ACEG, kunnen op vraag van de Klant worden verstrekt, doch enkel op voorwaarde dat:

 • de Klant de originele factuur reeds heeft betaald; en
 • de Klant voorafgaandelijk een vergoeding van 75 EUR per duplicaat betaalt aan ACEG.

Enig protest van een factuur, om welke reden ook, dient binnen de 7 dagen na verzending van de factuur schriftelijk en beargumenteerd door ACEG te worden ontvangen. Een protest dat geen redenen van protest opgeeft, zal als onbestaande worden beschouwd. De betalingsverplichting van de Klant wordt door zulk protest niet opgeschort.

3.4.2. Alle betalingen moeten plaatsvinden in Euro. Eventueel wisselkoersrisico en (gerelateerde) bankkosten zijn ten laste van de Klant.

3.4.3. Schuldvergelijking door de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Betalingen worden eerst aangerekend op de verschuldigde kosten, daarna op de intresten en vervolgens op de hoofdsom van de oudste nog openstaande factuur. De Klant kan de betaling van de facturen niet weigeren of uitstellen, ingevolge een vertraging van de facturatie, een herziening van de prijs of een protest van de factuur door de Klant.

3.4.4. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling (i) een verwijlintrest van 1% per begonnen maand verschuldigd berekend vanaf de vervaldatum van de niet-betaalde bedragen, en dit voor elke reeds begonnen maand, en (ii) een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van het onbetaalde factuurbedrag met een minimum van 55 EUR, onverminderd het recht van ACEG om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Alle gerechtelijke (voor zover wettelijk toegelaten) en buitengerechtelijke invorderingskosten zijn ten laste van de Klant, met inbegrip van de kosten van een extern incassobedrijf, en worden niet gedekt door de forfaitaire schadevergoeding. Bij niet-betaling op de vervaldag is ACEG tevens gerechtigd om enige verslagen, certificaten of attesten met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaandelijke schriftelijke ingebrekestelling in te trekken en/of de overige Opdrachten op te schorten tot gehele betaling van de factuur en worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar.

3.4.5. De betaling voor een Opdracht dient uitsluitend aan ACEG te gebeuren, ook indien deze laatste een beroep heeft gedaan op derden voor de uitvoering van de Opdracht.

4. AANSPRAKELIJKHEID

4.1. Behoudens indien uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, zijn alle verbintenissen van ACEG middelenverbintenissen en wordt de Opdracht volgens de regels van de kunst uitgevoerd.

4.2. Elke klacht met betrekking tot de Opdracht uitgevoerd door ACEG dient schriftelijk aan ACEG te worden overgemaakt binnen de 7 dagen nadat de schade door de Klant werd ontdekt of redelijkerwijs door de Klant had moeten worden ontdekt en in ieder geval binnen een maximale termijn van 1 maand na het uitvoeren van de Opdracht, op straffe van verval voor de Klant om enige eis te kunnen instellen. Indien ACEG heeft bevestigd dat de schade is ontstaan vanwege fouten door haar begaan tijdens de uitvoering van de Opdracht, zal ACEG als enige remedie (met uitsluiting van eender welke andere maatregel zoals schadevergoeding of andere compensatie), binnen een redelijke termijn op eigen kosten de Opdracht opnieuw uitvoeren. Het geleverde document dient steeds te worden nagekeken door de Klant, en eventuele fouten, afwijkingen of onvolledigheden dienen gemeld te worden uiterlijk 7 dagen na het uitvoeren van de Opdracht.

4.3. Onverminderd afwijkende dwingende wettelijke bepalingen, is ACEG (met inbegrip van al haar aangestelden of werknemers) slechts aansprakelijk voor directe schade die is veroorzaakt door haar bedrog, opzet of zware fout. Voor overige fouten is ACEG niet aansprakelijk. De maximale gecumuleerde aansprakelijkheid van ACEG per Overeenkomst is beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de Overeenkomst van de Klant die aanleiding heeft gegeven tot de schade (en in ieder geval tot maximum 50.000 EUR voor lichamelijke schade en 5.000 EUR voor elke andere schade). ACEG is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. ACEG is nooit aansprakelijk voor indirecte schade en kosten, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste kansen, commerciële- of reputatieschade, productieverlies of schade aan derden.

4.4. In geval de Opdracht wordt uitgevoerd in het kader van bepaalde toepasselijke wetgeving zal ACEG niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor zover de Opdracht overeenkomstig de voorschriften van deze toepasselijke wetgeving werden uitgevoerd. De Klant zal ACEG in het kader van haar activiteiten op eerste verzoek en zonder beperking vrijwaren voor alle mogelijke schade en aanspraken van derden (met inbegrip van eventuele eindklanten) ten gevolge van de uitvoering van de Opdracht teneinde ACEG en de Klant toe te laten dit eventueel onderling te regelen enkel voor zover de schade directe schade betreft veroorzaakt door bedrog, opzet of zware fout van ACEG (met inbegrip van al haar aangestelden of werknemers) en waarbij de aansprakelijkheidsbeperkingen zoals uiteengezet in artikel 4.3. van deze Algemene Voorwaarden gelden. De Klant dient zijn verzekeraars en eventuele eindklanten die door de diensten van ACEG getroffen zijn op de hoogte te brengen van de inhoud van deze Algemene Voorwaarden (en in het bijzonder de aansprakelijkheidsbeperkingen) en ervoor te zorgen dat ze hen tegenstelbaar zijn. De Klant draagt in dat laatste geval de volledige verantwoordelijk- en aansprakelijkheid indien deze Algemene Voorwaarden niet tegenstelbaar zouden zijn.

4.5. ACEG kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou zijn aangericht door haar Teamleden:

 • indien deze niet waren vergezeld door de Klant of één van de afgevaardigden of werknemers van de Klant conform artikel 2.3.;
 • die ertoe gebracht worden om zelf toestellen te bedienen of te manipuleren dewelke door de Klant of één van de afgevaardigden of werknemers van de Klant hadden moeten worden bediend of gemanipuleerd;
 • indien deze niet schriftelijk en tijdig voorafgaand aan de inspectie op de hoogte werden gebracht van bepaalde bijzondere kenmerken van de te controleren toestellen of installaties, of indien ze onduidelijke, foute, onvolledige of dubbelzinnige informatie kregen van de Klant of één van de afgevaardigden of werknemers van de Klant;
 • ingeval van schade bij isolatiemetingen en andere metingen/beproevingen op hoog- en laagspanningsinstallaties wanneer tijdens de controle de elektrische installaties en bijkomende toestellen niet volledig waren uitgeschakeld;
 • bij het nemen van asbeststalen;
 • ingeval van keuringen die laattijdig of niet uitgevoerd worden omwille van het feit dat de Klant niet tijdig met ACEG contact had opgenomen voor een afspraak.

4.6. De verslagen, opgesteld naar aanleiding van de uitvoering van een Opdracht, beschrijven vaststellingen op een welbepaald tijdstip en houden geen garantie in voor de toekomst. Schade ingevolge van enige wijziging of manipulatie van het gecontroleerde toestel/installatie door wat of wie dan ook na het plaatsvinden van de uitvoering van de Opdracht kan in geen geval aan ACEG worden toegerekend.

4.7. Een vertraging van minder dan 1 maand in de uitvoering van de Opdracht, om welke reden ook, kan in geen geval aanleiding geven tot ontbinding van de Overeenkomst, prijsvermindering of tot enige vorm van schadevergoeding. Ingeval van een vertraging van meer dan 1 maand heeft de Klant na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling recht op een korting op de prijs van de Opdracht gelijk aan 1% per volledige maand vertraging volgend op voornoemde ingebrekestelling.

4.8. In geval de aansprakelijkheid van ACEG weerhouden zou worden, sluit dit de aansprakelijkheid niet uit van anderen (aannemer, bouwheer, architect, technische raadgever, enz.). Ingeval van gezamenlijke aansprakelijkheid zal ACEG uitsluitend kunnen worden aangesproken voor haar deel in de aansprakelijkheid.

5. OVERMACHT-IMPREVISIE

5.1. Het uitvoeren van de Opdracht vereist precisie waardoor annulering of vertraging kan voorkomen omwille van ongunstige weers- en/of uitzonderlijke omstandigheden en/of overmacht (zoals bepaald in artikel 5.2.). De Klant heeft in geen geval recht op verhaal hieromtrent.

5.2. Ingeval van omstandigheden die redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en die de verdere uitvoering van de Opdracht door ACEG wezenlijk bemoeilijken, zal ACEG het recht hebben om de uitvoering van de Opdracht voor de duur van die omstandigheden en een redelijke periode erna te schorsen zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. Als dergelijke omstandigheden gelden onder andere natuurrampen, oorlog, gewapende conflicten, opstand, sociale onrust, betogingen of blokkades, misdrijven, ziekte of epidemie, pandemie, stroom- en telecommunicatieonderbreking, economische factoren (zoals leveringsvertraging, wijziging van transporttarieven, tekort aan opgeleide arbeidskrachten, grondstoffen of brandstof), ongevallen (zoals brand, explosie, machinebreuk) of overheidsingrijpen (zoals fiscale maatregelen, onteigening, embargo’s) alsook alle andere omstandigheden die vergelijkbaar zijn met de voorgaande of een vergelijkbaar effect veroorzaken. Ingeval een dergelijke overmachtssituatie langer dan 1 maand aanhoudt, zullen partijen het recht hebben om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling en zonder enig recht op schadevergoeding lastens elkaar, onder voorbehoud van de andere rechten die partijen uit deze Algemene Voorwaarden kunnen putten.

5.3. Ingeval van omstandigheden die het economisch evenwicht van de Overeenkomst verstoren, ofwel omdat de kost van de uitvoering voor ACEG is verhoogd, ofwel omdat de waarde van de uitvoering die ACEG voor de uitvoering verkrijgt is gedaald, zal ACEG het recht hebben om de uitvoering van de Opdracht te schorsen en te eisen dat de Klant onderhandelingen aanvat met het oog op het bereiken van een akkoord over alternatieve contractuele voorwaarden die de partijen in wezenlijk hetzelfde contractuele evenwicht plaatsen als datgene dat op het ogenblik van afsluiten van de Overeenkomst bestond, met dien verstande dat voor het bereiken van een evenwicht minstens vereist zal zijn dat ACEG een redelijke winstmarge kan realiseren bij de uitvoering van de Overeenkomst. Indien de partijen geen alternatieve contractuele voorwaarden kunnen overeenkomen binnen een redelijke termijn, zullen partijen het recht hebben om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling en zonder enig recht op schadevergoeding lastens elkaar, onder voorbehoud van de andere rechten die partijen uit deze Algemene Voorwaarden kunnen putten.

6. NIET-AFWERVINGSBEDING

De Klant zal gedurende de duurtijd van de Overeenkomst alsmede 1 jaar na de beëindiging daarvan, behoudens middels voorafgaande schriftelijke toestemming van ACEG, geen enkele van de Teamleden in dienst nemen, dan wel anderszins, direct of indirect, op het Belgisch grondgebied voor de Klant laten werken of diensten laten uitvoeren. Enige inbreuk op dit artikel door de Klant zal van rechtswege aanleiding geven tot het betalen van een schadevergoeding aan ACEG gelijk aan eenmaal het bruto jaarsalaris van het afgeworven of overgenomen Teamlid.

7. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Onverminderd enige andersluidende schriftelijke bijzondere overeenkomst, blijven alle logo’s en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door ACEG uitgevoerde Opdracht eigendom van ACEG of de bestaande rechthebbenden en worden deze in geen geval aan de Klant overgedragen, noch wordt daarop enig(e) reproductierecht, gebruiksrecht of licentie aan de Klant toegekend. De door ACEG voor de Klant opgestelde verslagen of certificaten mogen evenwel in hun geheel worden gefotokopieerd of gescand met het oog op het opslagen ervan of het overmaken van het verslag aan derden.

8. OPSCHORTING – ONTBINDING

8.1. Indien (i) er bij ACEG op enig moment twijfels rijzen omtrent de kredietwaardigheid of solvabiliteit van de Klant, (ii) de Klant facturen van ACEG protesteert, of (iii) ACEG andere redenen heeft om te vermoeden dat de Klant zijn verbintenissen niet geheel zal nakomen, behoudt ACEG zich uitdrukkelijk het recht voor om voor nog uit te voeren prestaties in het kader van de Opdracht een voorafgaande betaling of afdoende zekerheid te vragen, zelfs indien de prestaties reeds geheel of gedeeltelijk werden geleverd. Indien de Klant weigert om op het verzoek van ACEG in te gaan, behoudt ACEG zich het recht voor om de Overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige vergoeding voor de Klant te ontbinden.

8.2. Partijen hebben het recht om de Overeenkomst te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder enige schadevergoeding lastens elkaar, geheel of gedeeltelijk te ontbinden in de volgende gevallen: (i) indien een partij, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van tenminste 7 kalenderdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de nakoming van één of meer uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen; (ii) bij staking van betaling of (de aanvraag van) een faillissement of enige gerechtelijke reorganisatie door de Klant; (iii) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van een partij; (iv) indien beslag wordt gelegd op (een deel van) de vermogensbestanddelen van een partij, of (v) enige omstandigheid of wanprestatie waarvoor een ontbinding naar Belgisch recht wordt aanvaard.

8.3. In geval van ontbinding van de Overeenkomst ingevolge een fout begaan door de Klant, behoudt ACEG zich tevens het recht voor om een vergoeding te vorderen voor alle geleden kosten en schade en worden alle vorderingen van ACEG op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

9. DIVERSE BEPALINGEN

9.1. Indien een (gedeelte van een) bepaling van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden nietig of onafdwingbaar zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden niet beïnvloeden. In dergelijk geval zullen de partijen onderhandelen om deze nietige of onafdwingbare bepaling te vervangen door een rechtsgeldige en afdwingbare bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

9.2. Enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden die uit haar aard bedoeld is om de beëindiging van de Overeenkomst te overleven, zal de beëindiging van de Overeenkomst overleven, met inbegrip van, doch zonder beperking de verplichtingen opgenomen in de artikelen 2.10, 6 en 7. Beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst zal de rechten van enige partij verworven voorafgaand aan dergelijke beëindiging of ontbinding onverlet laten.

9.3. Indien ACEG nalaat om enig recht uit te oefenen zal dit geenszins als verzaking aan dat recht kunnen worden geïnterpreteerd, noch voor dat welbepaalde geval, noch voor toekomstige gelijkaardige gevallen.

9.4. De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn thematisch gegroepeerd om het lezersgemak te bevorderen. De bewoording van een titel of het feit dat een bepaling verzameld is met andere bepalingen zal er echter niet toe leiden dat deze bepaling wordt geïnterpreteerd ten nadele van ACEG.

10. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

ACEG verwerkt de persoonsgegevens van de Klant of zijn aangestelden in overeenstemming met Belgische en Europese wetgeving m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens. Meer informatie over het beleid van ACEG in verband met de verwerking en bescherming van persoonsgegevens is beschikbaar op www.aceg.be onder de tab GDPR.

11. TOEPASSELIJK RECHT – RECHTSMACHT

11.1. Alle Overeenkomsten en deze Algemene Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

11.2. Alle geschillen met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of de beëindiging, van de Overeenkomsten en deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen.

12. HOEDANIGHEID VAN DE KLANT –BEPALINGEN IN GEVAL VAN EEN OVEREENKOMST MET EEN CONSUMENT

12.1. Ten aanzien van de Consument zijn deze Algemene Voorwaarden eveneens van toepassing, maar met uitzondering van artikel 1.6., artikel 2.11., artikel 3.1.1., artikel 3.1.4., artikel 3.2.1., artikel 3.2.2., artikel 3.4.3., artikel 3.4.4., artikel 4.7., artikel 8.3.  en artikel 11.2.

12.2. In dat geval, gelden onderstaande bepalingen:

 • Prijs. Alle prijzen worden weergegeven in Euro, inclusief BTW (en alle andere belastingen) en alle kosten.
 • Schuldvergelijking. Schuldvergelijking door de Consument is wel toegestaan.
 • Niet- of laattijdige betaling door de Consument. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag van de factuur door de Consument, zal na het verstrijken van een wachttermijn van 14 kalenderdagen (die een aanvang neemt vanaf de 3de werkdag na het verzenden van de eerste kosteloze betalingsherinnering per post dan wel de 1ste kalenderdag indien de eerste kosteloze betalingsherinnering elektronisch wordt verstuurd), verwijlintresten worden aangerekend berekend tegen de wettelijke interestvoet zoals voorzien in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Daarenboven zal de Consument een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn, gelijk aan:
 • 20,- EUR als het verschuldigde bedrag lager dan of gelijk aan 150,- EUR is;
 • 30,- EUR vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag indien het verschuldigde bedrag zich tussen 150,01 en 500,- EUR bevindt;
 • 65,- EUR vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag met een maximum van 2.000,- EUR indien het verschuldigde bedrag hoger is dan 500,- EUR.
 • Uitvoering van de Opdracht. De Consument heeft in geval van een laattijdige uitvoering van de Opdracht door ACEG en na een verzoek daartoe gericht aan ACEG van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, recht op een korting op de prijs van de Opdracht gelijk aan 1% per maand vertraging in de uitvoering van de Opdracht, en dit voor elke reeds begonnen maand. Bovendien hebben Consumenten, in geval van laattijdige uitvoering van de Opdracht door ACEG na een termijn van 10 dagen na daartoe door de Klant in gebreke gesteld te zijn, recht op een forfaitair bepaalde korting gelijk aan 15% van de prijs van de Opdracht, onverminderd het recht van de Consument om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.
 • Aansprakelijkheidsbeperkingen. De aansprakelijkheidsbeperkingen van artikel 4 zullen in geval van overlijden of lichamelijk letsel niet gelden.
 • Herroepingsrecht. Voor zover de Overeenkomst een “overeenkomst op afstand” in de zin van artikel I.8, 15° Wetboek Economisch Recht is dan wel een “overeenkomst gesloten buiten de verkoopruimten” in de zin van artikel I.8, 31° Wetboek Economisch Recht, kan de Consument beschikken over een herroepingsrecht.
 • Voor zover de uitvoering van de Opdracht door ACEG plaatsvindt tijdens de herroepingstermijn, i.e. binnen de 14 dagen vanaf de totstandkoming van de Overeenkomst conform artikel 1.5., beschikt de Consument niet over een herroepingsrecht conform artikel VI.73,1° Wetboek Economisch Recht. De uitvoering van de Opdracht kan maar een aanvang nemen met de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de Consument en diens erkenning dat hij zijn herroepingsrecht verliest gezien de Opdracht zal worden uitgevoerd tijdens de herroepingstermijn.
 • Voor zover de uitvoering van de Opdracht door ACEG plaatsvindt na de herroepingstermijn, i.e. op een tijdstip nadat de 14 dagen vanaf de totstandkoming van de Overeenkomst conform artikel 1.5. zijn verstreken, beschikt de Consument wel degelijk over een herroepingsrecht conform artikel VI.67 ev. Wetboek Economisch Recht. Het herroepingsrecht omvat het recht voor de Consument om af te zien van de Overeenkomst zonder kosten en zonder opgave van redenen binnen de 14 dagen vanaf de totstandkoming van de Overeenkomst conform artikel 1.5. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de Consument ACEG binnen voormelde herroepingstermijn daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen via e-mail door het invullen van het herroepingsformulier (https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf) of een andere ondubbelzinnige schriftelijke verklaring ten aanzien van ACEG. De uitoefening van het herroepingsrecht door de Consument heeft tot gevolg dat de Overeenkomst wordt beëindigd en de Opdracht niet meer zal worden uitgevoerd door ACEG.

ACEG vergoedt alle van de Consument ontvangen betalingen, onverwijld en in elk geval 14 dagen na de dag waarop ze wordt geïnformeerd van de beslissing van de Consument om de Overeenkomst te herroepen.

 • Bevoegde rechtbank. De rechtbank van de woonplaats van de Consument zal bevoegd zijn om van het geschil met de Consument kennis te nemen. Voor Consumenten bestaat er tevens de mogelijkheid om beroep te doen op de alternatieve geschillenbeslechting via de Consumentenombudsdienst (North Gate II, Koning Albert II-laan 8 Bus 1 1000 Brussel, tel: 02 702 52 00, contact@consumentenombudsdienst.be, www.consumentenombudsdienst.be/nl). De Consument die woonachtig is in een ander Europees land dan België wordt doorverwezen naar de portal voor onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie: https://ec.europa.eu/odr.